Bất động sản

25/04/2023 08:24 Bất động sản
Sở Tài nguyên & Môi trường tỉnh Bình Dương vừa công bố danh sách gồm 17 dự án bất động sản đủ điều kiện chuyển nhượng quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở gắn liền với đất, và 1 dự án đủ điều kiện chuyển nhượng một phần…